Hoe staat jouw pensioen ervoor?

Hoe staat uw pensioen ervoor?

Wanneer ga je met pensioen? Heb je nog vele jaren te gaan of is het al bijna zover? Voor iedereen is het zinvol om af en toe eens stil te staan bij de vraag: hoe ziet mijn inkomen na pensionering eruit? Uit onderzoek is gebleken dat maar weinig Nederlanders een goed beeld hebben van hun pensioeninkomen. Tijd voor meer inzicht dus, zodat je op tijd actie kunt ondernemen mocht dat nodig zijn.

Ons pensioenstelsel rust op drie pijlers. Wij lichten deze drie onderdelen graag kort toe.

  1. De AOW als basis

De basis van je pensioeninkomen is de uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet, de AOW. Dit is een uitkering van de overheid. De politiek bepaalt de hoogte van de uitkering en wanneer deze ingaat. In het verleden ging de AOW in op 65-jarige leeftijd. Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. De uitkeringen die op grond van de AOW plaatsvinden, worden opgebracht door de mensen die nog aan het arbeidsproces deelnemen. Met een sterke groei van het aantal senioren en een dalend aantal mensen dat aan het arbeidsproces deelneemt, komt er steeds meer spanning te staan op de AOW-uitkering.

  1. Pensioen via werkgever

Wanneer je bij een werkgever in dienst bent, bouw je in veel gevallen bij deze werkgever pensioen op. Werkgever en werknemer betalen gedurende de arbeidsperiode daarvoor maandelijks een premie. Het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar belegt deze premies. Uit de premies en het behaalde rendement wordt in de toekomst een pensioenuitkering gedaan. De hoogte van de pensioenuitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de rekenrente en het rendement dat het fonds of de verzekeraar met de ingelegde premies behaalt. In de afgelopen jaren staat dit rendement onder druk. Dit leidt ertoe dat de pensioenuitkeringen ook onder druk staan. De meeste pensioenuitkeringen zijn daardoor in de afgelopen jaren minder hard gestegen dan de inflatie. Dit betekent dus dat de koopkracht van de pensioenen minder wordt. Niet alle werkgevers kennen een pensioenregeling. Het is van belang dit na te gaan voor uw situatie.

  1. Eigen voorzieningen

Het derde onderdeel van het pensioenstelsel zijn de aanvullende pensioenvoorzieningen die je zelf bij een bank of verzekeringsmaatschappij kunt afsluiten. In de meeste gevallen mag je de premie of inleg in het jaar dat deze betaald wordt van het belastbaar inkomen aftrekken. Dit levert dan dus een belastingvoordeel op. Gevolg is dat de uitkering die na pensionering plaatsvindt belast is, vaak echter tegen een lager tarief.

Optelsom van de drie pijlers

Door te kijken naar de drie pijlers kun je je een beeld vormen van je daadwerkelijk te bereiken pensioeninkomen. Vaak wordt gezegd dat het inkomen na pensioen zo’n 70% is van het laatstverdiende salaris. De werkelijkheid is echter dat dit maar voor een beperkt aantal Nederlanders klopt. Voor een groot deel van de mensen zal het werkelijke inkomen na pensionering (fors) lager liggen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Je bouwt bijvoorbeeld geen of te weinig pensioen op bij je werkgever. Je bent ondernemer. Je hebt een tijdje in het buitenland gewoond waardoor de AOW-uitkering lager is geworden. Of je bent gescheiden en hebt een stuk van jouw ouderdomspensioen moeten afstaan aan je ex-partner. Er zijn vele oorzaken te benoemen waarom mensen een pensioentekort kunnen hebben.

Wat te doen?

Wij kunnen voor u nagaan hoeveel pensioen je opbouwt, en beoordelen of dit voldoende voor je zal zijn. Wij kijken daarbij ook naar andere factoren, zoals de vraag of je op pensioendatum nog een hypotheek zult hebben. En zo ja, hoe hoog is deze en wat ben je hier maandelijks aan kwijt? Vervolgens kunnen we samen met je vaststellen hoeveel inkomen je nodig hebt, of graag zou willen hebben na pensioendatum. Als er sprake is van een pensioen gat, kunnen we bekijken hoe we dit kunnen oplossen. Zo kun je bijvoorbeeld maandelijks gaan inleggen op een lijfrenterekening of -verzekering. Ook kunt u extra gaan aflossen op uw hypotheek. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ook gewoon “netto” sparen of beleggen kan een oplossing zijn.

Wil je graag advies over je pensioenvoorzieningen? We beginnen dan eerst met een Persoonlijk Financieel Inzicht Pensioen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

0412 85 17 00 of info@confiante.nl